Algemene Voorwaarden

Toepasselijkheid

Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen NeoWorkx en haar wederpartij, voor zover hier door partijen niet uitdrukkelijk van is afgeweken.
De start van de werken en of levering impliceert het akkoord van beide partijen met de algemene voorwaarden.

Offertes

De door NeoWorkx gemaakte offertes zijn geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven.
De overeenkomst komt tot stand door de schriftelijke bevestiging door NeoWorkx aan de wederpartij.
De in een offerte vermelde prijzen zijn in euro en exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Meerwerken, d.w.z. werken uitgevoerd bovenop de voorafgaandelijk vastgestelde opdracht, worden steeds uitgevoerd aan uurprijs en tariefprijs van de gebruikte goederen. De klant heeft zich voorafgaandelijk geïnformeerd naar de op dat moment gangbare tarieven en verklaard zich met deze akkoord tenzij uitdrukkelijk hiervan wordt afgeweken.

Levering

Levering geschiedt franco in Belgie, mits over de verharde weg bereikbaar, door de door NeoWorkx aangewezen expediteur.
De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld, dan wel op het moment dat deze bij aflevering worden bezorgd.
Indien om welke reden dan ook de wederpartij niet in staat is de zaken in ontvangst te nemen, worden zij opgeslagen voor rekening en risico van de wederpartij; de wederpartij is in dat geval alle bijkomende kosten verschuldigd.

Levertijd

Door NeoWorkx opgegeven levertijden kunnen niet als fatale termijn worden aangemerkt. Bij niet tijdige levering dient de wederpartij NeoWorkx schriftelijk in gebreke te stellen.

Deelleveringen

Het is NeoWorkx toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren, tenzij een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken vatbaar zijn voor levering in gedeelten is NeoWorkx bevoegd elk gedeelte afzonderlijk in rekening te brengen.

Aansprakelijkheid

NeoWorkx is niet de fabrikant van de geleverde zaken. Om die reden is niet NeoWorkx maar de producent aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een gebrek in de geleverde zaken. In geval van schade zal NeoWorkx op schriftelijk verzoek van de wederpartij de identiteit van de producent of importeur bekend maken.
NeoWorkx is niet aansprakelijk voor welke vorm van schade ook voortvloeiende uit het gebruik van de geleverde zaken. NeoWorkx staat er niet voor in dat de zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor de wederpartij deze wil bestemmen, ook niet indien dit doel door de wederpartij aan NeoWorkx is kenbaar gemaakt.
NeoWorkx is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken.
De aansprakelijkheid van NeoWorkx is te allen tijde beperkt tot de factuurwaarde.
De aansprakelijk van NeoWorkx gaat enkel over de uitgevoerde werken.
De klant treft vooraf alle voorzieningen wat betreft veiligheid en bereikbaarheid van de te bewerken bestanddelen.
De klant is steeds aansprakelijk voor schade t.a. v. goederen van derden die geleden wordt ingevolge uitgevoerde werken. De klant zal, in de mate van de mogelijkheid, de toegang tot de plaatsen, waar door de firma NeoWorkx wordt gewerkt, verbieden voor derde personen. Dat geldt ook voor de plaatsen waar, ingevolge geleverde werkzaamheden, de bewerkte bestanddelen nog niet volledig zijn gedroogd.

Eigendomsvoorbehoud

De door NeoWorkx geleverde zaken blijven het eigendom van NeoWorkx totdat de wederpartij alle verplichtingen uit alle met NeoWorkx gesloten overeenkomsten is nagekomen, waaronder mede begrepen de kosten van invordering en overige gerechtelijke kosten als bedoeld in artikel 8 van deze voorwaarden.
Door NeoWorkx afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. De wederpartij is niet bevoegd de zaken te verpanden, te bezwaren of er enig ander recht op te vestigen.
Indien de wederpartij haar verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat zij deze niet zal nakomen, is NeoWorkx gerechtigd afgeleverde zaken, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, bij wederpartij of derden die de zaak voor wederpartij houden op te halen. De wederpartij is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen.
De wederpartij verplicht zich op eerste verzoek van NeoWorkx de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren tegen brand- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven;

Zolang de afgeleverde zaken ingevolge het eigendomsvoorbehoud eigendom van NeoWorkx zijn gebleven, is NeoWorkx te allen tijde gerechtigd zich van de toestand van die zaken te overtuigen. Wederpartij machtigt NeoWorkx onherroepelijk de zaken ter plaatse te inspecteren.
Bij de klant verwijderde materialen blijven gedurende 8 kalenderdagen na factuurdatum ter beschikking.

Koopprijs en betaling

De koopsom bestaat uit de overeengekomen prijs voor de zaken, de kosten van verpakking en de kosten van vervoer en aflevering.
Bij niet (tijdige) betaling van de door de klant verschuldigde bedragen behoudt de firma NeoWorkx zich het recht de werkzaamheden op te schorten tot vereffening van de nog openstaande schuld. Schadevergoedingen hier dientengevolge zijn, vanwege de klant, nooit eisbaar.
Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na afleverdatum.
Bij het verstrijken van de betalingstermijn is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding van 8% op de factuurbedragen verschuldigd,met een minimum van 50 Euro alsook een verwijlintrest van 1% per maand.
Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

Beëindiging van de overeenkomst

De vorderingen van NeoWorkx op de wederpartij zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

Indien na het sluiten van de overeenkomst aan NeoWorkx omstandigheden ter kennis komen die NeoWorkx goede grond geven te vrezen dat de wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
Indien NeoWorkx de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de wederpartij.
In deze gevallen kan NeoWorkx naar keuze de verdere uitvoering van de overeenkomst opschorten dan wel tot ontbinding van de overeenkomst overgaan, een en ander onverminderd het recht van NeoWorkx schadevergoeding te vorderen.

Overmacht

Indien NeoWorkx door overmacht tijdelijk verhinderd wordt haar verplichtingen na te komen, worden deze opgeschort.
Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan NeoWorkx zijn toe te rekenen. Hieronder wordt mede begrepen: weersomstandigheden, ziekte, stakingen, molest, een algemeen gebrek aan voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde grondstoffen, zaken of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers, of derden waarvan NeoWorkx afhankelijk is.
Indien een overmachtsituatie als bedoeld in dit artikel langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
Heeft NeoWorkx bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen voldaan, dan is zij gerechtigd dit gedeelte afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Klachten

De wederpartij dient de geleverde werken onmiddellijk bij oplevering te onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of de geleverde werken wat kwaliteit en kwantiteit betreft overeenstemmen met het overeengekomen.
Elke klacht in verband met een factuur of met gefactureerde werken dient schriftelijk te worden gemeld binnen de 8 dagen na de verzending van de factuur op straffe van onontvankelijkheid.
Ook indien de wederpartij tijdig een klacht indient blijft zijn verplichting om te betalen en gedane bestellingen af te nemen bestaan totdat NeoWorkx in andere zin heeft beslist. Afhankelijk van de aard van de klacht verwijst NeoWorkx de klager naar de producent.
Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van NeoWorkx aan NeoWorkx worden geretourneerd.
Bij de betaling van een factuur, zelfs bij een deelbetaling, mag steeds geacht worden de werken aanvaardt en goedgekeurd te zijn door de klant voor wat betreft de prijs alsook voor wat betreft de kwaliteit tenzij de klant protest heeft aangetekend tegen de factuur binnen de hierboven vermelde termijn.

Geschillenbeslechting en toepasselijk recht

Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Wanneer de klant een natuurlijk of rechtspersoon is die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, de producten of dienst verwerft of gebruikt, worden alle betwistingen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst beslecht voor de rechtbank van de woonplaats van de consument. In de andere gevallen kunnen zij enkel beslecht worden door de rechtbanken van Halle.
Op elke overeenkomst tussen NeoWorkx en de wederpartij is Belgisch recht van toepassing.

Nietigheid

De mogelijke nietigheid van één of meer bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden hebben in geen geval de nietigheid van de gehele overeenkomst tot gevolg. De andere bepalingen blijven derhalve volledig van toepassing.

DAB regenwaterpomp

Plaatsing van een DAB centrifugaal regenwaterpomp.

DAB aanzuigfilterDeze pomp werd geplaatst op een bestaande regenwaterput.
In de regenwaterput werd een flexibele aanzuigfilter geplaatst die 15 cm onder het wateroppervlakte drijft, daar waar het water het zuiverste is.

De DAB Euroinox pomp zelf  is een zelfaanzuigende meertraps centrifugaalpomp met uitstekende aanzuigcapaciteit die bijzonder geschikt is voor watertoevoer in installaties in woningen.

Deze regenwaterpomp werd uitgerust met een DAB Presscontrol module.
De Presscontrol is een compacte pompbesturing die de pomp automatisch schakelt en voorzien is van een beveiliging tegen drooglopen van de pomp.
Op die manier is er geen beschadiging van de pomp mogelijk indien de waterput leeg mocht raken.

Kenmerken :

photo 1

 • Debiet : van 0.4 tot 7.2 m³/h met een opvoerhoogte tot 72 m
 • Aanzuigdiepte: 7m
 • Maximale bedrijfsdruk: 8 bar (800 kPa)
 • Beveiligingsklasse van de motor: IP 44
 • Beveiligingsklasse van het klemmenbord: IP 55
 • Isolatieklasse: F

In de bergruimte werden 2 bijkomende kranen geplaatst, één dienstkraan en één aansluiting voor de wasmachine.
Als je weet dat een wasmachine al snel een 45 liter verbruikt per wasbeurt levert dit een besparing op van duizenden liters water per jaar.
Voor de bijkomende leidingen werd gebruik gemaakt van een multiskin kunstofbuis met aluminium inlage.
Deze buizen kunnen heel makkelijk zonder koppelingen en dus risico op lekken naar de aftakpunten.

Deze pomp staat op een wandrek en is voorzien van 2 trillingsdempers voor een trilvrije werking.
Meer foto’s..

photo 2photo 3

Preventie van CO-vergiftiging – Winteractie tot en met 28/02/13.

Wees altijd op je hoede voor CO-vergiftiging deze winter !

Opnieuw zijn er deze winter spijtige slachtoffers gevallen.
Neem geen risico’s en neem de nodige maatregelen !

Profiteer tot en met 28/02/13 van deze nieuwe promo op een CO detector !
Slechts 99 Euro* plaatsing inbegrepen !

CO melderEigenschappen

 • Reset en test schakelaar
 • Visueel en hoorbaar signaal
 • Gemakkelijke batterijwissel
 • Werkt op 2 x AA batteriien
 • 5 jaar waarborg
 • UL 2034
 • Electrochemische CO sensor
 • Alarm geluidsniveau 85db op 3m
 • Afmetingen 85mm x 120mm x 25mm

De plaatsing van een Co-detector moet voldoen aan een paar richtlijnen :

 • Per woning wordt best minimaal één koolstofmonoxide melder geïnstalleerd in of in de nabijheid van de slaapkamer(s). Het is echter aan te bevelen om in de woonkamer en op iedere etage van de woning een melder te plaatsen.
 • Plaats de melder minstens op enige afstand van een apparaat dat koolmonoxide kan afgeven. Dit voorkomt onnodig vals alarm.
 • Plaats een CO melder op ±1,5m hoogte; vermits CO beweegt met de luchtstroom, mag een CO melder nooit in een “dode hoek” zonder luchtstroom worden geplaatst; dus NIET in een hoek van de kamer, laag bij de grond of tegen de zoldering.

Voor meer info over de gevaren van CO vergiftiging neem je best een kijkje op dit artikel.

(*Binnen een straal van 25km rond 1500 Halle)

Bouw & Reno – Antwerp Expo

Bouw & Reno – De bouw- en renovatiebeurs

Van 12 – 20 januari 2013 in de Antwerp Expo

Waarom bouw&reno bezoeken?

Op bouw&reno, dé bouw- en renovatiebeurs in Antwerpen, vind je negen dagen lang alle mogelijke nuttige tips en advies, adressen en ideeën voor een geslaagd bouw- of verbouwproject.

Wil je een woning kopen, bouwen of verbouwen?

Wil je graag je interieur verfrissen of je huis uitbreiden?

Een nieuwe keuken of badkamer kopen?

Je dak of spouwmuur laten isoleren?

Of gewoon vragen hoeveel je voor al je plannen kan lenen?

 

Breng dan zeker een bezoekje aan bouw & reno, van zaterdag 12 tot en met zondag 20 januari in Antwerp expo.

Meer dan 245 exposanten

Op bouw & reno krijg je een overzicht van wat de bouwsector op dit ogenblik zoal te bieden heeft:

 • bouwmaterialen en bouwbedrijven
 • keukens en badkamers
 • deuren en ramen
 • verwarming en elektriciteit
 • domotica
 • vloer- en wandbekleding
 • dakwerken, isolatie, zonnepanelen
 • open haarden, kachels
 • trappen
 • verlichting
 • veranda’s

Met meer dan 245 exposanten volstaat één bezoek om helemaal op de hoogte te zijn van de laatste mogelijkheden, de nieuwste technieken en de meest recente ontwikkelingen in de bouw- en renovatiesector.

Link : bouw&reno – bouw&reno.

Gratis kaarten Hout & Habitat

Vul via de link hieronder je gegevens in om de gratis toegangskaarten voor Hout & Habitat, geldig voor 2 personen op donderdag 22 november, aan te vragen.

Let wel: de voucher wordt verzonden naar het mailadres dat je ingeeft, zorg er dus voor dat dit correct is.

Gratis kaarten Hout & Habitat.

Winterpromo tot en met 30/11/12 op een CO detector, 99 Euro plaatsing inbegrepen !

Wees altijd op je hoede voor CO-vergiftiging deze winter !

Profiteer tot en met 30/11/12 van de winterpromo op een CO detector !

Slechts 99 Euro* plaatsing inbegrepen !

CO melderEigenschappen

 • Reset en test schakelaar
 • Visueel en hoorbaar signaal
 • Gemakkelijke batterijwissel
 • Werkt op 2 x AA batteriien
 • 5 jaar waarborg
 • UL 2034
 • Electrochemische CO sensor
 • Alarm geluidsniveau 85db op 3m
 • Afmetingen 85mm x 120mm x 25mm

Voor meer info over de gevaren van CO vergiftiging neem je best een kijkje op dit artikel.

(*Binnen een straal van 25km rond 1500 Halle)