Algemene Voorwaarden

Toepasselijkheid

Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen NeoWorkx en haar wederpartij, voor zover hier door partijen niet uitdrukkelijk van is afgeweken.
De start van de werken en of levering impliceert het akkoord van beide partijen met de algemene voorwaarden.

Offertes

De door NeoWorkx gemaakte offertes zijn geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven.
De overeenkomst komt tot stand door de schriftelijke bevestiging door NeoWorkx aan de wederpartij.
De in een offerte vermelde prijzen zijn in euro en exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Meerwerken, d.w.z. werken uitgevoerd bovenop de voorafgaandelijk vastgestelde opdracht, worden steeds uitgevoerd aan uurprijs en tariefprijs van de gebruikte goederen. De klant heeft zich voorafgaandelijk geïnformeerd naar de op dat moment gangbare tarieven en verklaard zich met deze akkoord tenzij uitdrukkelijk hiervan wordt afgeweken.

Levering

Levering geschiedt franco in Belgie, mits over de verharde weg bereikbaar, door de door NeoWorkx aangewezen expediteur.
De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld, dan wel op het moment dat deze bij aflevering worden bezorgd.
Indien om welke reden dan ook de wederpartij niet in staat is de zaken in ontvangst te nemen, worden zij opgeslagen voor rekening en risico van de wederpartij; de wederpartij is in dat geval alle bijkomende kosten verschuldigd.

Levertijd

Door NeoWorkx opgegeven levertijden kunnen niet als fatale termijn worden aangemerkt. Bij niet tijdige levering dient de wederpartij NeoWorkx schriftelijk in gebreke te stellen.

Deelleveringen

Het is NeoWorkx toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren, tenzij een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken vatbaar zijn voor levering in gedeelten is NeoWorkx bevoegd elk gedeelte afzonderlijk in rekening te brengen.

Aansprakelijkheid

NeoWorkx is niet de fabrikant van de geleverde zaken. Om die reden is niet NeoWorkx maar de producent aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een gebrek in de geleverde zaken. In geval van schade zal NeoWorkx op schriftelijk verzoek van de wederpartij de identiteit van de producent of importeur bekend maken.
NeoWorkx is niet aansprakelijk voor welke vorm van schade ook voortvloeiende uit het gebruik van de geleverde zaken. NeoWorkx staat er niet voor in dat de zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor de wederpartij deze wil bestemmen, ook niet indien dit doel door de wederpartij aan NeoWorkx is kenbaar gemaakt.
NeoWorkx is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken.
De aansprakelijkheid van NeoWorkx is te allen tijde beperkt tot de factuurwaarde.
De aansprakelijk van NeoWorkx gaat enkel over de uitgevoerde werken.
De klant treft vooraf alle voorzieningen wat betreft veiligheid en bereikbaarheid van de te bewerken bestanddelen.
De klant is steeds aansprakelijk voor schade t.a. v. goederen van derden die geleden wordt ingevolge uitgevoerde werken. De klant zal, in de mate van de mogelijkheid, de toegang tot de plaatsen, waar door de firma NeoWorkx wordt gewerkt, verbieden voor derde personen. Dat geldt ook voor de plaatsen waar, ingevolge geleverde werkzaamheden, de bewerkte bestanddelen nog niet volledig zijn gedroogd.

Eigendomsvoorbehoud

De door NeoWorkx geleverde zaken blijven het eigendom van NeoWorkx totdat de wederpartij alle verplichtingen uit alle met NeoWorkx gesloten overeenkomsten is nagekomen, waaronder mede begrepen de kosten van invordering en overige gerechtelijke kosten als bedoeld in artikel 8 van deze voorwaarden.
Door NeoWorkx afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. De wederpartij is niet bevoegd de zaken te verpanden, te bezwaren of er enig ander recht op te vestigen.
Indien de wederpartij haar verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat zij deze niet zal nakomen, is NeoWorkx gerechtigd afgeleverde zaken, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, bij wederpartij of derden die de zaak voor wederpartij houden op te halen. De wederpartij is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen.
De wederpartij verplicht zich op eerste verzoek van NeoWorkx de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren tegen brand- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven;

Zolang de afgeleverde zaken ingevolge het eigendomsvoorbehoud eigendom van NeoWorkx zijn gebleven, is NeoWorkx te allen tijde gerechtigd zich van de toestand van die zaken te overtuigen. Wederpartij machtigt NeoWorkx onherroepelijk de zaken ter plaatse te inspecteren.
Bij de klant verwijderde materialen blijven gedurende 8 kalenderdagen na factuurdatum ter beschikking.

Koopprijs en betaling

De koopsom bestaat uit de overeengekomen prijs voor de zaken, de kosten van verpakking en de kosten van vervoer en aflevering.
Bij niet (tijdige) betaling van de door de klant verschuldigde bedragen behoudt de firma NeoWorkx zich het recht de werkzaamheden op te schorten tot vereffening van de nog openstaande schuld. Schadevergoedingen hier dientengevolge zijn, vanwege de klant, nooit eisbaar.
Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na afleverdatum.
Bij het verstrijken van de betalingstermijn is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding van 8% op de factuurbedragen verschuldigd,met een minimum van 50 Euro alsook een verwijlintrest van 1% per maand.
Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

Beëindiging van de overeenkomst

De vorderingen van NeoWorkx op de wederpartij zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

Indien na het sluiten van de overeenkomst aan NeoWorkx omstandigheden ter kennis komen die NeoWorkx goede grond geven te vrezen dat de wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
Indien NeoWorkx de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de wederpartij.
In deze gevallen kan NeoWorkx naar keuze de verdere uitvoering van de overeenkomst opschorten dan wel tot ontbinding van de overeenkomst overgaan, een en ander onverminderd het recht van NeoWorkx schadevergoeding te vorderen.

Overmacht

Indien NeoWorkx door overmacht tijdelijk verhinderd wordt haar verplichtingen na te komen, worden deze opgeschort.
Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan NeoWorkx zijn toe te rekenen. Hieronder wordt mede begrepen: weersomstandigheden, ziekte, stakingen, molest, een algemeen gebrek aan voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde grondstoffen, zaken of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers, of derden waarvan NeoWorkx afhankelijk is.
Indien een overmachtsituatie als bedoeld in dit artikel langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
Heeft NeoWorkx bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen voldaan, dan is zij gerechtigd dit gedeelte afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Klachten

De wederpartij dient de geleverde werken onmiddellijk bij oplevering te onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of de geleverde werken wat kwaliteit en kwantiteit betreft overeenstemmen met het overeengekomen.
Elke klacht in verband met een factuur of met gefactureerde werken dient schriftelijk te worden gemeld binnen de 8 dagen na de verzending van de factuur op straffe van onontvankelijkheid.
Ook indien de wederpartij tijdig een klacht indient blijft zijn verplichting om te betalen en gedane bestellingen af te nemen bestaan totdat NeoWorkx in andere zin heeft beslist. Afhankelijk van de aard van de klacht verwijst NeoWorkx de klager naar de producent.
Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van NeoWorkx aan NeoWorkx worden geretourneerd.
Bij de betaling van een factuur, zelfs bij een deelbetaling, mag steeds geacht worden de werken aanvaardt en goedgekeurd te zijn door de klant voor wat betreft de prijs alsook voor wat betreft de kwaliteit tenzij de klant protest heeft aangetekend tegen de factuur binnen de hierboven vermelde termijn.

Geschillenbeslechting en toepasselijk recht

Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Wanneer de klant een natuurlijk of rechtspersoon is die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, de producten of dienst verwerft of gebruikt, worden alle betwistingen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst beslecht voor de rechtbank van de woonplaats van de consument. In de andere gevallen kunnen zij enkel beslecht worden door de rechtbanken van Halle.
Op elke overeenkomst tussen NeoWorkx en de wederpartij is Belgisch recht van toepassing.

Nietigheid

De mogelijke nietigheid van één of meer bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden hebben in geen geval de nietigheid van de gehele overeenkomst tot gevolg. De andere bepalingen blijven derhalve volledig van toepassing.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s